Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА 5 от 2016 г. за предучилищното образование – (Обн. ДВ. бр. 75 от 10 септември 2021 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за
предучилищното образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.)

Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.75 от 10 септември 2021 г.

§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите “почасова организация,” се добавя “в периода на учебното
време”.
2. В ал. 2 думите “през учебно време” се заличават.
3. В ал. 3 след думите “отсъствие на децата” се поставя запетая и думите “от
подготвителните групи” се заменят със “записани за задължително предучилищно
образование”.
§ 2. Създава се чл. 10а:
“Чл. 10а. (1) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато
присъственият образователен процес в детската градина или училището не е
преустановен, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100
000 души от населението в съответната област децата, записани за задължително
предучилищно образование, могат да отсъстват по желание на родителя след
писмено уведомяване на директора.
(2) Отсъствията на децата са допустими само за периода, за който в съответната
област е регистрирано нивото на заболеваемостта по ал. 1.
(3) Отсъствията по ал. 1 са отсъствия по уважителни причини.”
§ 3. Създава се чл. 18б:
“Чл. 18б. (1) При обявена извънредна обстановка родителите на деца, записани
в детската градина или училището, могат да подадат заявление за включване на
детето в самостоятелна организация по чл. 18, ал. 1 до директора от 1-во до 5-о число
на всеки месец.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документите по чл. 18, ал. 3, т. 1, 3 и т.
4, буква “в”.
(3) Експертната комисия по чл. 18, ал. 2 в 14-дневен срок от подаване на
заявлението по ал. 1 и анализ на документите по ал. 2 одобрява или отказва да одобри
включването на детето в самостоятелна организация.
(4) На местата на децата, записани в самостоятелна организация по ал. 1, не
може да бъдат приемани други деца, които да посещават детската градина или
съответно училището.
(5) Експертната комисия по чл. 18, ал. 2 има право да откаже включването в
самостоятелна организация, когато не е предоставен някой от документите по ал. 2
или няма осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености
и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и
психическото му здраве и благополучие.
(6) Педагогическите специалисти оказват подкрепа на семействата на децата,
записани в самостоятелна организация по ал. 1, при условия и по ред, определени в
правилника за дейността на детската градина или училището.”
§ 4. В чл. 36, ал. 1 думите “подготвителните възрастови групи в края на
предучилищното образование” се заменят с “групите за задължително предучилищно
образование”.
§ 5. В приложение № 2 към чл. 28, ал. 2, т. 2 в т. ІІІ “Насоки за учителя.” думите
“за трета подготвителна група” се заменят със “за трета възрастова група”, а думите
“за четвърта подготвителна група” се заменят със “за четвърта възрастова група”.
§ 6. В приложение № 3 към чл. 28, ал. 2, т. 3 в т. ІІІ “Насоки за учителя.” думите
“за втора възрастова група и за подготвителните групи” се заменят със “за втора
възрастова, трета и четвърта група”.
§ 7. В приложение № 6 към чл. 28, ал. 2, т. 6 в т. ІІІ “Насоки за учителя.” думите
“за подготвителните групи” се заменят със “за трета и четвърта група”.