Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ!

Във връзка с писмо на Столична Община с вх. № РУО 1-9332/24.03.2021 г., относно Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, Ви уведомяваме следното:

  1. Заявлението за учебната 2020/2021 година се подава до 30 април 2021 година в районната администрация по настоящ адрес на детето.

За учебната 2020/2021 година разходите се компенсират на родителите за периода от 1 януари 2021 г. до 14 септември 2021 година.

  1. Към заявлението се прилагат следните документи:

–           Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище.

–           Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.

–           Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел.

–           Платежен документ за извършено плащане на таксата за оглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.

–           Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението.

–           Предавателно – приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца.

–           Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица, страна по договора за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т.1 от Приложение 1 към чл.10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

–           Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер.

–           Когато договорът за обучение, сключен с физическо лице – обучител е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите/ЗЗД/ на родители, обединили своята дейност за обучение и отглеждане на децата си, освен гореизброените документи се представя и копие от договора за дружеството по ЗЗД.

III.       Компенсации ще получат тези родители, които отговарят едновременно на следните 6 условия :

  1. Детето е кандидатствало за прием в целодневна или полудневна организация в държавна или общинска детска градина или училище, в чиито прилежащ район се намира настоящият адрес на детето и не е прието, поради липса на свободни места за съответната учебна година.
  2. Детето не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище.
  3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място в общинска детска градина или училище за съответната учебна година, поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район.
  4. За съответната учебна година детето да е записано в самостоятелна организация в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище.
  5. Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране.
  6. Родителите на детето да не получават подпомагане от държавния бюджет или по оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението по реда на тази наредба.

Компенсирането е за родители на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в I клас.

Наредба_обезщетение