Актуално

  • СЛУЖЕБНО ИЗВИНЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ И ПОСТЪПВАНЕ В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Решение No581 на Столичен общински съвет

 

  • ОТСЪСТВИЯ НА ДЕЦА ЗА ПЕРИОДА 13.11. – 31.12.2020 Г., ЗАПИСАНИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Уважаеми родители,

В периода 13. 11. до 31. 12. 2020 г. отсъствията на деца, записани за задължително предучилищно образование (подготвителни групи), са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора.

За повече информация: Заповед РД09-3217 от 13.11.2020 г. на Министъра на образованието

 

  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2016 Г. ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (обн., ДВ, бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2018 г.; доп., бр. 72 от 2019 г.; изм., бр. 77 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2020 г.)
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) През учебната 2020 – 2021 година деца, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина/училище в област, попадаща в червена или в оранжева зона съобразно критериите на Министерството на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.
(2) Отсъствията на деца по ал. 1 са допустими за определен период, посочен в заповед на министъра на образованието и науката, издадена за конкретна община.
(3) Заповедта по ал. 2 се издава въз основа на мотивирано предложение на кмета на общината, направено след препоръка на съответната регионална здравна инспекция и/или на областния/общинския координационен щаб поради нарастващ или голям брой заразоносители на COVID-19 и/или карантинирани жители.
(4) Отсъствията по ал. 1 са отсъствия по уважителни причини.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Красимир Вълчев

 

  • ПРАВИЛА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ДЕЦА В САМОСТОЯТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Правила-за-преминаване-на-деца-в-самостоятелна-организация-на-педагогическо-взаимодействие