Нормативни документи

Стратегия за развитие на ДГ 181 Радост за периода 2020-2024 г.

Годишен план за учебната 2022-2023 г. (1)

Седмично разпределение на педагогическите ситуации на втора смесена група Мечо пух

Седмично разпределение на педагогическите ситуации на подготвителна смесена група Усмивки

Дневен режим на втора смесена група Мечо пух

Дневен режим на подготвителна смесена група Усмивка

Правилник за пропусквателния режим в ДГ №181

План за взаимодействие с родителите за учебната 2022-2023 г.

График за консултиране на родителите на индивидуалните родителски срещи

Програмна система

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Годишен план за превенция и интервенция на насилието и тормоза в ДГ 181

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на ПУО

Програма за превенция на ранното напускане на децата от детската градина

Модел за адаптация на децата при постъпване

Удостоверение за завършено предучилищно образование отДГ

Издаване на дубликат на документ за завършен клас

Вътрешни правила за ежедневен контрол на здравословното състояние

Мерки за повишаване на качеството на образование в ДГ 181

План-програма по БДП 2022г.

Правилник за дейността на ДГ 181 Радост за учебната 2022-2023 г.

Правилник за вътрешния трудов ред на ДГ №181 Радост

Етичен кодекс на училищната общност

Политика за мрежова и информационна сигурност