Нормативни документи

Годишен план за учебната 2019-2020 година

Седмично разпределение на педагогическите ситуации на втора смесена група Мечо пух за учебната 2019-2020 година

Седмично разпределение на педагогическите ситуации на подготвителна смесена група Усмивка за учебната 2019-2020 година

Дневен режим на втора смесена група Мечо пух

Дневен режим на подготвителна смесена група Усмивка

Правилник за пропусквателния режим в ДГ 181 Радост

График за консултиране на родителите и индивидуалните родителски срещи

Програмна система

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на децата от детска градина

Модел за адаптация на децата при постъпване в ДГ 181 Радост

Удостоверение за завършено предучилищно образование отДГ

Издаване на дубликат на документ за завършен клас

Вътрешни правила за ежедневен контрол на здравословното състояние

Правилник за дейността на ДГ181 Радост за учебната 2020-2021 г.

Правилник за вътрешния трудов ред на ДГ 181 Радост за учебната 2019-2020 година

Стратегия за развитие на ДГ 181 Радост за периода 2016-2020 година

Етичен кодекс на училищната общност