Нормативни документи

Стратегия за развитие 2020 – 2024 г.

Годишен план за учебната 2023-2024 година

Седмично разпределение на педагогическите ситуации на втора смесена група Мечо пух

Седмично разпределение на педагогическите ситуации на подготвителна смесена група Усмивки

Дневен режим на втора смесена група Мечо пух

Дневен режим на подготвителна смесена група Усмивка

Правилник за пропусквателния режим в ДГ №181

План за взаимодействие с родителите за учебната 2023-2024 година

График за консултиране на родителите на индивидуалните родителски срещи

Програмна система

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Годишен план за превенция и интервенция на насилието и тормоза в ДГ 181

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на ПУО

Програма за превенция на ранното напускане на децата от детската градина

Модел за адаптация на децата при постъпване в детската градина

Удостоверение за завършено предучилищно образование

Издаване на дубликат на документ за завършена степен на образование

Вътрешни правила за ежедневен контрол на здравословното състояние

Мерки за повишаване на качеството на образование в ДГ 181

План-програма по БДП за учебната 2023-2024 година

Правилник за дейността на ДГ 181 за учебната 2023-2024 година

Правилник за вътрешния трудов ред на ДГ №181 Радост

Етичен кодекс на училищната общност

Политика за мрежова и информационна сигурност