Нормативни документи

Годишен план на ДГ №181 Радост

Седмично разпределение на педагогическите ситуации на втора смесена група Мечо пух

Седмично разпределение на педагогическите ситуации на подготвителна смесена група Усмивки

Дневен режим на втора смесена група Мечо пух

Дневен режим на подготвителна смесена група Усмивка

Правилник за пропусквателния режим в ДГ №181

График за консултиране на родителите на индивидуалните родителски срещи

Програмна система

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Годишен план за превенция и интервенция на насилието и тормоза в ДГ 181

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на ПУО

Програма за превенция на ранното напускане на децата от детската градина

Модел за адаптация на децата при постъпване

Удостоверение за завършено предучилищно образование отДГ

Издаване на дубликат на документ за завършен клас

Вътрешни правила за ежедневен контрол на здравословното състояние

ПЛАН – Програма по БДП 2021г.

Правилник за дейността на ДГ181 Радост

Правилник за вътрешния трудов ред на ДГ №181 Радост

Етичен кодекс на училищната общност

Политика за мрежова и информационна сигурност