Нормативни документи

Стратегия за развитие 2020 – 2024 г.

Годишен план за учебната 2023-2024 година

Правила за работа в условията на Covid-19

Седмично разпределение на педагогическите ситуации на втора смесена група Мечо пух

Седмично разпределение на педагогическите ситуации на подготвителна смесена група Усмивки

Дневен режим на втора смесена група Мечо пух

Дневен режим на подготвителна смесена група Усмивка

Правилник за пропусквателния режим в ДГ №181

План за взаимодействие с родителите за учебната 2023-2024 година

График за консултиране на родителите на индивидуалните родителски срещи

Програмна система

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Годишен план за превенция и интервенция на насилието и тормоза в ДГ 181

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на ПУО

Програма за превенция на ранното напускане на децата от детската градина

Модел за адаптация на децата при постъпване в детската градина

Удостоверение за завършено предучилищно образование

Издаване на дубликат на документ за завършена степен на образование

Вътрешни правила за ежедневен контрол на здравословното състояние

Мерки за повишаване на качеството на образование в ДГ 181

План-програма по БДП за учебната 2023-2024 година

Правилник за дейността на ДГ 181 за учебната 2023-2024 година

Правилник за вътрешния трудов ред на ДГ №181 Радост

Етичен кодекс на училищната общност

Политика за мрежова и информационна сигурност