Отсъствия на децата, подлежащи на задължително предучилищно образование, в извънредна епидемична обстановка

Съгласно чл. 10 и чл. 10а от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование Ви напомням, че децата, за които предучилищното образование е задължително, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини. Отсъствия на децата по семейни причини са допустими за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.

При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в детската градина или училището не е преустановен, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението в съответната област, децата, записани за задължително предучилищно образование, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.

При посочените условия отсъствията на децата са допустими само за периода, за който в съответната област е регистрирано посоченото ниво на заболеваемост. В този случай отсъствията са по уважителни причини без за това да е издадена изрична заповед на министъра на образованието и науката.

Анализът за 14-дневната заболеваемост по области се прави към последния ден на всяка седмица (неделя) и се оповестява на електронната страница на Националния център по заразни и паразитни болести. Публикуваните стойности отчитат 14-дневната заболеваемост на 100 000 към съответна дата.

Данните от анализа предоставят моментна сравнителна картина по области: https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=546:ncov-012020&lang=bg

Отсъствията по реда на чл. 10а от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование не са за сметка и не намаляват полагаемите дни, за които е допустимо отсъствие по семейни причини.

На територията на Столична община предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето. В Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование са регламентирани възможностите за отсъствие само на децата, за които предучилищното образование е задължително, тъй като в останалите случаи и съответно за останалите деца посещението на детска градина/ясла не е задължително.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-2091/27.09.2021 г.

на началника на РУО – София-град /

 

 

Уважаеми родители,

Заявлението за отсъствия в извънреда епидемична обстановка можете да изтеглите от тук. За Ваше удобство можете да я разпечатате и попълвате при необходимост.