Месец: септември 2020

Правила за преминаване на деца в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие

Правила за преминаване на деца в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие

Планов прием на новоприети деца и на деца, които възобновяват посещенията си в детската градина

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното: При провеждане на планов прием на новоприети деца същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания […]