Месец: септември 2021

Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА 5 от 2016 г. за предучилищното образование – (Обн. ДВ. бр. 75 от 10 септември 2021 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.) Издадена от министъра на образованието и науката Обн. ДВ. бр.75 от 10 септември 2021 г. § 1. В чл. 10 се правят следните изменения: […]