Recent Posts

Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (обн., ДВ, бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2018 г.; доп., бр. 72 от 2019 г.; изм., бр. 77 от 2020 г.; изм. и […]

Правила за преминаване на деца в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие

Правила за преминаване на деца в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие

Планов прием на новоприети деца и на деца, които възобновяват посещенията си в детската градина

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното: При провеждане на планов прием на новоприети деца същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания […]

Вътрешни правила за дейността на ДГ №181 в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на Covid-19

Вътрешни правила за дейността на ДГ №181 в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на Covid-19