Recent Posts

Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА 5 от 2016 г. за предучилищното образование – (Обн. ДВ. бр. 75 от 10 септември 2021 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.) Издадена от министъра на образованието и науката Обн. ДВ. бр.75 от 10 септември 2021 г. § 1. В чл. 10 се правят следните изменения: […]

Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ! Във връзка с писмо на Столична Община с вх. № РУО 1-9332/24.03.2021 г., относно Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които […]

Отсъствия на деца за периода 13.11. – 31.12.2020 г., записани за задължително предучилищно образование

Уважаеми родители, В периода 13. 11. до 31. 12. 2020 г. отсъствията на деца, записани за задължително предучилищно образование (подготвителни групи), са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора. За повече информация: Заповед РД09-3217 от 13.11.2020 г. на Министъра на образованието

Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (обн., ДВ, бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2018 г.; доп., бр. 72 от 2019 г.; изм., бр. 77 от 2020 г.; изм. и […]

Правила за преминаване на деца в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие

Правила за преминаване на деца в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие

Планов прием на новоприети деца и на деца, които възобновяват посещенията си в детската градина

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното: При провеждане на планов прием на новоприети деца същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания […]

Вътрешни правила за дейността на ДГ №181 в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на Covid-19

Вътрешни правила за дейността на ДГ №181 в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на Covid-19